Obligacje jako inwestycja pieniędzy ?

Obligacje jako inwestycja pieniędzy ?

Inwestowanie w obligacje jest formą pasywnego dochodu. Takie papiery wartościowe, w przeciwieństwie do akcji, są mniej dochodowe, ale bardziej wiarygodne. Dlatego w portfelu inwestycyjnym każdego poważnego inwestora znajduje się zwykle co najmniej 5-15% tego typu papierów wartościowych. Zanim zrozumiesz, jak inwestować w obligacje, musisz zrozumieć samo pojęcie tego instrumentu finansowego, jego główne cechy i właściwości.

Obligacje charakteryzują następujące wskaźniki:

  • Termin zapadalności, po której obligacja zostanie wykupiona przez emitenta na koniec okresu.
  • Data ważności. Jest to data zapłaty wartości nominalnej obligacji, która jest wskazana przez emitenta w momencie emisji. Czasami ustalany jest termin oferty, kiedy emitent może zapłacić nominał przed terminem zapadalności.
  • Cena rynkowa. Może być wyższa lub niższa niż par. Cena rynkowa zależy od różnych czynników: stóp procentowych, poziomu podaży i popytu. Najczęściej zakres wahań cen rynkowych wynosi 95-105% w stosunku do par.

Definicja, zalety i cechy charakterystyczne obligacji

Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym, który odzwierciedla relacje pomiędzy emitentem a inwestorem. Emitent emituje obligacje, gdy potrzebuje pozyskać dodatkowe środki finansowe. Nabywając taki papier wartościowy, inwestor „pożycza”, a emitent zobowiązuje się do spłaty pożyczki wraz z odsetkami na koniec określonego okresu czasu. Inwestor jest zatem wierzycielem, a emitent kredytobiorcą.

Inwestowanie w obligacje jest często porównywane do inwestowania w zwykłą lokatę bankową. W przypadku depozytu deponent umieszcza swoje środki na rachunku, a bank może z nich korzystać według własnego uznania przez określony czas. Po zakończeniu okresu kredytowania bank zobowiązuje się do zwrotu środków w pełnej wysokości wraz z odsetkami. Jak widać, istota tych instrumentów jest taka sama, ale inwestowanie w obligacje jest o wiele bardziej skomplikowane niż zakładanie lokaty bankowej.

Do głównych zalet obligacji należą:

  • Termin ważności. Termin zapadalności (data wykupu od inwestora) przez emitenta określany jest podczas emisji obligacji. Według terminu zapadalności obligacje dzieli się na krótkoterminowe (od kilku miesięcy do roku), średnioterminowe (1-5 lat) i długoterminowe (od 5 lat).
  • Gwarancja spłaty odsetek. Emitent jest zobowiązany do zapłaty zysku z obligacji – odsetek od wartości nominalnej papieru wartościowego. Jednocześnie wysokość i częstotliwość wpłat określa również emitent przy emisji obligacji.
  • Posiadając obligację przedsiębiorstwa inwestor nie ma obowiązku uczestniczenia w jego zarządzaniu.
  • Jeśli emitent zostanie zlikwidowany, to w przypadku obligacji inwestorzy mają większe szanse na odzyskanie pieniędzy niż w przypadku akcji. Wszak zlikwidowane przedsiębiorstwo spłaca się przede wszystkim wraz z wierzycielami. Pieniądze są wypłacane wspólnikom dopiero po spłaceniu wszystkich obligacji przedsiębiorstwa.

Autor

2 komentarze do “Obligacje jako inwestycja pieniędzy ?

  1. Obligacje to tylko kiedyś był pewny zysk. Obecnie nie warto w nie inwestować ze względu na szalejąca inflację. Lepiej wybrać kruszce lub jakieś instrumenty finansowe.

  2. Moim zdaniem nie warto inwestować w obligacje ze względu na niewielki zwrot i podatek. Dużo lepiej jest rozejrzeć się za innymi możliwościami inwestycyjnymi.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Powrót na górę